JPK_VDEK

JPK_VDEK (tj. nowy JPK_VAT) staje się faktem. 500 zł kary za każdy błąd w prowadzeniu pliku

JPK_VAT w nowej formie (pierwotnie określany jako JPK_VDEK) przyjmie postać jednego pliku. Połączenie polega na ustaleniu jednorodnej formy wysyłki elektronicznej deklaracji podatkowych VAT oraz ewidencji VAT. Oba są przesyłane w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego, umieszczonym na ePUAP (w praktyce będzie to wspólna tzw. ?schema? dla deklaracji VAT i ewidencji VAT). Wprowadzenie jednego nowego pliku JPK_VAT, składającego się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

Zarówno deklarację podatkową VAT, jak i ewidencję VAT trzeba będzie przesłać elektronicznie – łącznie, w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT. Oznacza to jednocześnie, że nie można rozdzielać w czasie wysyłki obu plików. Będą one musiały zostać przygotowane łącznie i wspólnie wysłane.

Wyjątkiem są podatnicy rozliczający się kwartalnie. W ich przypadku ewidencję będzie trzeba przesyłać częściej niż deklarację VAT-7K w terminach:

  1. za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału ? w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy,
  2. za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją ? w terminie właściwym do złożenia tej deklaracji.

W przypadku stwierdzenia w przesłanej ewidencji:

  • błędów lub
  • danych niezgodnych ze stanem faktycznym, lub
  • zmiany danych zawartych w tej ewidencji

podatnik jest obowiązany przesłać niezwłocznie korektę.

Dodatkowym uproszeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zastąpią pola wyboru zawarte w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Nowe zasady prowadzenia rozliczeń VAT stosować się będzie od lipca 2019 r. Do rozliczeń za czerwiec 2019 r. oraz drugi kwartał 2019 r. stosować należy przepisy dotychczasowe.

Kary za błędy w JPK_VDEK

Co w przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym? Naczelnik urzędu skarbowego nakładać będzie w drodze decyzji na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł (za każdą stwierdzoną nieprawidłowość). Unikać kary będzie można trzema metodami.

Przed nałożeniem kary naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika do przesłania korekty ewidencji, wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym. Podatnik uniknie kary składając do naczelnika urzędu skarbowego korektę ewidencji, korygując wskazane w wezwaniu błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Kara nie wystąpi ona u podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który jako osoba fizyczna, w związku z przesłaniem ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, za ten sam czyn poniósł odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Szczególne zasady ujmowania faktur w nowym JPK_VAT

W ramach dodatkowych zasad ustalono i sprecyzowano, że faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej ujmuje się w nowej ewidencji JPK_VAT, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.

 

 

 

autor: Piotr Szulczewski

źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/jpk-vdek-tj-nowy-jpk-vat-staje-sie-faktem-500-zl-kary-za-kazdy-blad-w-prowadzeniu-pliku-942252?smclient=23c6e859-fe7a-11e6-8101-0cc47a1256ac&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default